Algemeen

Financiën

Financiën

In onderstaande tabel staat, voor zowel de werkelijkheid als begroot, de baten, lasten en het verschil (saldo). Daarnaast ziet u in de laatste drie kolommen het verschil tussen de werkelijke en de begrootte cijfers over het 2022.

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2022
na wijziging

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Veiligheid

865

-4.398

-3.534

407

-3.995

-3.588

458

-403

54

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

474

-6.162

-5.688

285

-5.985

-5.700

188

-177

11

3

Economie

2.900

-4.000

-1.100

3.084

-4.819

-1.735

-184

819

634

4

Onderwijs

806

-4.700

-3.894

1.257

-5.038

-3.781

-451

338

-113

5

Sport, cultuur en recreatie

1.648

-10.164

-8.516

1.564

-10.326

-8.762

84

162

246

6

Sociaal domein

11.763

-52.139

-40.376

11.566

-53.194

-41.628

197

1.056

1.252

7

Volksgezondheid en milieu

11.570

-12.384

-814

11.705

-12.654

-949

-135

270

135

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

6.152

-6.692

-540

2.653

-5.222

-2.568

3.499

-1.471

2.028

9

Bestuur en ondersteuning

95.546

-23.806

71.741

94.804

-23.793

71.011

742

-12

729

Subtotaal programma's

131.724

-124.445

7.278

127.326

-125.026

2.300

4.398

581

4.978

Mutaties reserves

6.808

-11.325

-4.517

5.932

-7.992

-2.060

876

-3.333

-2.457

Resultaat 2021

.

138.676

-135.771

2.905

133.258

-133.018

240

5.418

-2.753

2.666

Analyse resultaat 2022

Werkelijk resultaat van de jaarrekening 2022

2.905.000 V

Begroot resultaat 2022

240.000 V

Daarmee is er een voordelig verschil van

2.665.000 V

In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op concernniveau. Daarbij is aangegeven of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft.

Onderwerp                                           

Afwijking

Aard afwijking

Programma 1 Veiligheid

Kosten VGGM

81 V

Incidenteel

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderhoud wegen

220 V

Incidenteel

Civieltechnische kunstwerken

98 V

Incidenteel

Bochten Karstraat

213 N

Incidenteel

Programma 4

Onderwijshuisvesting

 157 N

Incidenteel

Programma 5

Verkoop groen- en reststroken

 129 V

Incidenteel

Programma 6 Sociaal domein

Buig

244 N

Incidenteel

Bijzondere bijstand

170 V

Incidenteel

Re-integratie en participatie

398 V

Incidenteel

WMO

594 V

Incidenteel

Jeugdhulp

444 N

Incidenteel

Programma 8 Volkshuisvestiging, RO en stedelijke vernieuwing

Kosten Omgevingsdienst bouwen

 271 V

Incidenteel

Opbrengst leges bouwen

920 V

Incidenteel

Programma 9 bedrijfsvoering

Kosten bestuurders

505 V

Incidenteel

Bodemsanering werf

    213 N

Incidenteel

Overhead

225 V

Incidenteel

Algemene uitkering

173 V

Incidenteel

Overige kleinere diverse posten

152 V

Totaal

  2.665 V

Ter toelichting

Kosten VGGM (81 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 1 onderdeel "Wat heeft het gekost"  1.1 Crisisbeheersing en brandweer.

Onderhoud wegen (220 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.

Civieltechnische kunstwerken (98 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.

Bochten Karstraat (213 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.

Onderwijshuisvestiging (157 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 4 onderdeel "Wat heeft het gekost" 4.2 Onderwijshuisvestiging.

Verkoop groen- en reststroken (129 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 5 onderdeel "Wat heeft het gekost" 5.7 Openbaar groen.

Buig (244 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.3 Inkomensregelingen.
 

Bijzondere bijstand (170 V)

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.3 Inkomensregelingen.

Re-integratie en participatie (398 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.5 Arbeidsparticipatie.

WMO (594 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 6 onderdelen "Wat heeft het gekost" 6.1 Samenkracht en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

Jeugdhulp (444 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.1 Samenkracht, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18 - en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.

Kosten omgevingsdienst bouwen (271 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 8 onderdeel "Wat heeft het gekost" 8.3 Wonen en bouwen.

Opbrengst leges bouwen (920 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 8 onderdeel "Wat heeft het gekost" 8.3 Wonen en bouwen.

Verlaging voorziening pensioen bestuurders (505 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.1 Bestuur.

Bodemsanering werf (213 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden, onderdeel overige gebouwen.

Overhead (225 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.4 Overhead.

Algemene uitkering (173 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.7 Algemene uitkering. Daarnaast betreft het een bedrag van € 60.000 voor nog te reserveren bedragen voor het jaar 2023 vanuit de decembercirculaire 2022. Dit bedrag wordt meegenomen met de bestemming van het resultaat over 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13