Bijlagen

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

Werkelijk
 2020

Werkelijk
 2021

Begroot
 2022

31-12-2022

Aantal inwoners

46.601

46.836

46.880

47.168

Aantal inwoners naar leeftijd

- inwoners < 20 jaar

10.589

10.448

10.301

10.235

- inwoners > 64 jaar

10.137

10.462

10.800

11.011

Aantal personen met een

uitkering: (PW-IOAW-IOAZ)

490

492

476

445

Loonkostensubsidie

33

70

50

60

Leerlingen per 1 oktober:

- basisonderwijs

3.952

3.878

3.801

3.734

- speciaal basisonderwijs

247

244

212

194

- voortgezet onderwijs

2.343

2.249

2.235

2.174

Het werkelijk aantal inwoners is steeds het aantal op 31 december. Het aantal is gebaseerd op de meest recente betaalspecificatie van de algemene uitkering gemeentefonds. Deze aantallen kunnen afwijken van de cijfers zoals deze in de jaarrekening 2021 zijn opgenomen. Afwijkingen worden veroorzaakt door mutaties in de gemeentelijke basisadministratie.

FYSIEKE STRUCTUUR

Werkelijk
 2020

Werkelijk
 2021

Begroot
 2022

31-12-2022

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

725

728

725

728

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

Openbaar groen in ha (excl. water en bermen)

259

318

320

321

Lengte van riolering in km

440

445

447

453

Lengte van wegen in km

345

345

345

348

Woonruimten

19.906

20.056

20.175

20.235

Gem. aantal inwoners per woning

2,34

2,33

2,33

2,33

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13