Paragrafen

Paragraaf 9 Openbaarheid

Paragraaf 9 Openbaarheid

Wob/Woo-verzoeken
Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Belangrijkste wijziging onder de Woo is dat de overheid op termijn meer actief openbaar moet maken.
Dan zijn er nog steeds documenten niet direct openbaar. Daarvoor kan eenieder een verzoek indienen om deze openbaar te maken. Deze verzoeken om informatie, ook wel Wob/Woo-verzoeken genoemd, leiden dan tot een Wob/Woo-besluit. Daar waar de verzoeken om informatie over reeds openbare stukken gaat, worden deze stukken toegezonden of wordt verwezen naar de digitale vindplaats.

De gemiddelde afhandelingstermijn van de 10 Wob/Woo-verzoeken is 5 weken. De afhandeling van de Wob-verzoeken heeft daarmee gemiddeld iets langer geduurd dan de wettelijke 4 weken termijn. Bij een tweetal Wob/Woo-verzoeken heeft het verzamelen van documenten en beoordelen iets meer tijd gekost. Daardoor gaat de gemiddelde behandeltijd omhoog. Er zijn in 2022 10 Wob/Woo-verzoeken ingediend. Daarvan was er op 31 december 2022 nog 1 in behandeling.

Niet verplichte indicator

Meetbaar resultaat 2022

Verwacht resultaat

Behaald resultaat

Wob/WOO-verzoeken

Percentage Wob/WOO-verzoeken dat binnen de 4-wekentermijn wordt afgehandeld

>65%

30%

Het aantal Wob/Woo-verzoeken dat binnen 4 weken is afgehandeld ligt ruim 10% lager dan in 2021 (42%).
Hiervoor kunnen we geen duidelijke oorzaak aanwijzen. Als gemeente hebben we de mogelijkheid om de behandeling uit te stellen, te verdagen. Dan krijgen we uitstel tot 6 weken (Woo) of 8 weken (Wob). 50% van de verzoeken hebben we binnen deze verdagingstermijn behandeld. De oorzaak van dit relatief lage percentage is, dat in een paar gevallen met een heel kleine termijnoverschrijding géén verdagingsbrief was verstuurd. Dan zijn ze formeel buiten de termijn afgehandeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13