Jaarrekening

Taakvelden baten en lasten

Taakvelden 2022

Nr.

 Doel

Werkelijk Lasten

Werkelijk Baten

Werkelijk Saldo

Begr. na wijz. Lasten

Begr. na wijz. Baten

Begr. na wijz. Saldo

0.1

Bestuur

-1.721

190

-1.532

-2.084

-

-2.084

0.10

Mutaties reserves

-11.325

6.808

-4.517

-7.992

5.932

-2.060

0.11

Resultaat rekening van baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-1.212

569

-644

-1.295

558

-737

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.437

260

-1.177

-1.190

79

-1.111

0.4

Overhead

-18.347

2.238

-16.108

-17.979

1.694

-16.285

0.5

Treasury

37

90

127

201

68

270

0.61

OZB woningen

-398

9.384

8.986

-430

9.511

9.081

0.62

OZB niet-woningen

-

3.250

3.250

-

3.229

3.229

0.64

Belastingen overig

-723

423

-300

-724

426

-298

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

79.142

79.142

-210

79.239

79.029

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-83

-

-83

0.9

Vennootschapsbelasting

-4

-

-4

-

-

-

0

Totaal Bestuur en ondersteuning

-35.131

102.354

67.223

-31.785

100.736

68.951

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.235

827

-2.407

-2.829

367

-2.462

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.164

37

-1.127

-1.166

40

-1.126

1

Totaal Veiligheid

-4.398

865

-3.534

-3.995

407

-3.588

2.1

Verkeer en vervoer

-6.121

618

-5.503

-5.938

285

-5.652

2.2

Parkeren

-41

-

-41

-47

-

-47

2

Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat

-6.162

618

-5.544

-5.985

285

-5.700

3.1

Economische ontwikkeling

-1.133

56

-1.077

-1.107

26

-1.081

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.360

2.604

244

-3.139

2.825

-314

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-167

19

-148

-199

20

-179

3.4

Economische promotie

-340

221

-119

-374

214

-160

3

Totaal Economie

-4.000

2.900

-1.100

-4.819

3.084

-1.735

4.1

Openbaar basisonderwijs

-48

-

-48

-44

-

-44

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.346

33

-2.313

-2.671

528

-2.142

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.306

774

-1.533

-2.323

729

-1.594

4

Totaal Onderwijs

-4.700

806

-3.894

-5.038

1.257

-3.781

5.1

Sportbeleid en activering

-711

124

-587

-715

126

-589

5.2

Sportaccommodaties

-3.787

1.117

-2.670

-3.858

1.211

-2.647

5.3

Cultuurpresentatie en cultuurproductie

-485

-

-485

-529

2

-528

5.5

Cultureel erfgoed

-91

19

-72

-114

20

-95

5.6

Media

-878

6

-872

-878

6

-872

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.212

381

-3.831

-4.231

199

-4.032

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-10.164

1.648

-8.516

-10.326

1.564

-8.762

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-8.441

3.385

-5.056

-9.061

3.115

-5.946

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-8

14

6

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-13.391

7.424

-5.967

-13.585

7.627

-5.958

6.4

WSW en beschut werk

-5.073

-

-5.073

-5.076

-

-5.076

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.601

358

-1.243

-1.985

289

-1.696

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.338

65

-3.273

-3.626

95

-3.531

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.868

440

-6.427

-7.142

440

-6.702

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.317

77

-11.240

-11.313

-

-11.313

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.103

-

-2.103

-1.406

-

-1.406

6

Totaal Sociaal domein

-52.139

11.763

-40.376

-53.194

11.566

-41.628

7.1

Volksgezondheid

-1.812

30

-1.782

-1.840

34

-1.806

7.2

Riolering

-3.665

5.039

1.374

-3.460

4.991

1.531

7.3

Afval

-3.940

5.773

1.833

-3.988

5.578

1.591

7.4

Milieubeheer

-2.629

566

-2.063

-3.021

902

-2.119

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-338

162

-176

-345

200

-145

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-12.384

11.570

-814

-12.654

11.705

-949

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.425

2.567

143

-2.243

875

-1.368

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-1.982

1.316

-665

-447

446

-1

8.3

Wonen en bouwen

-2.286

2.268

-17

-2.532

1.332

-1.200

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-6.692

6.152

-540

-5.222

2.653

-2.568

Saldo

-135.771

138.676

2.905

-133.018

133.258

240

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13