Algemeen

Aanbieding

Aanbieding

Beste raad,

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2022. Ook dit jaar was er een grote impact op de samenleving door een ontwikkeling buiten onze beïnvloedingssfeer. De oorlog in de Oekraïne brak uit in februari. Hierdoor zochten veel vluchtelingen onderdak en hulp in Nederland. In onze gemeente vingen we ruim 170 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan een groot deel in eigen locaties en een deel bij inwoners. Andere effecten van de oorlog waren de prijsstijgingen en inflatie op alle domeinen. Hierdoor kwamen veel inwoners in de problemen. De impact van de coronapandemie nam in 2022 af.
Onze werkzaamheden staan ten dienste van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Zowel in het sociaal als in het ruimtelijk domein is veel gerealiseerd.

Een impressie van de maatschappelijke resultaten
We zetten extra in op de bestrijding van armoede en hulp bij schulden. Zo faciliteerden we een collectieve inkoopactie gericht op isolatie in het kader van energiearmoede, we breidden de Meedoenregeling uit en verruimden het maatwerkfonds tijdelijk voor mensen met een inkomen tot 150%. We verhoogden de subsidie voor Stichting Leergeld en de Voedselbank. De Cultuurnota 2022 is vastgesteld en we maakten een start met het Cultuurakkoord.

De verkeersveiligheid nam toe doordat we verschillende werkzaamheden uit het Maatregelenprogramma GMP+ uitvoerden. U stelde in februari de mobiliteitsvisie Lingewaard vast.
Ook stelde u veel bestemmingsplannen vast waarmee een belangrijke stap is gezet in de realisatie van woningen. Daarnaast leverden we 131 nieuwe woningen op. De stikstofproblematiek blijft echter van invloed op de realisatie van woningbouwplannen. De voorbereidingen voor de uitbreiding, verduurzaming en toegankelijker maken van de Leemhof rondden wij af. Samen met de inwoners hebben we Lingewaard mooier, veiliger en groener gemaakt. Ook werd een groot aantal inwonersinitiatieven gerealiseerd.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat vacatures soms moeilijk ingevuld konden worden. Met de succesvolle open dag ‘Loeren bij Lingewaard’ in november hebben we laten zien hoe mooi het is om te werken bij een gemeente. De effecten hiervan waren merkbaar bij de invulling van vacatures.

Voor een uitgebreid overzicht van de gerealiseerde projecten en bijbehorende activiteiten verwijzen wij u naar de gegeven toelichting binnen de programma's.

Financieel resultaat
De jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 2.905.000. Wij stellen u voor om hiervan € 751.000 te bestemmen volgens het in het raadsvoorstel opgenomen bestemmingsvoorstel. Het resterend resultaat van € 2.154.000 voegen we toe aan de algemene reserve. Dit conform de bestendige gedragslijn.

De grootste afwijkingen hadden betrekking op programma 6 Sociaal domein en programma 8 Volkshuisvesting. In het sociaal domein zien wij dat kosten snel opliepen als gevolg van intensieve hulptrajecten. In het ruimtelijk domein zien we dat grote bouwprojecten leidden tot hogere inkomsten.
Als gevolg van drukte op de markt voor aanbestedingen en personele tekorten bij aannemers lukte het ons ook niet altijd om projecten volgens planning te starten en/of uit te voeren.
Dit leidde tot incidentele voordelen in deze jaarrekening.

Voor een nadere analyse van het verschil tussen werkelijk en geprognosticeerd resultaat over 2022 verwijzen wij naar het onderdeel 'Analyse resultaat 2022'. Daarbij treft u tevens per post een verwijzing naar de te vinden toelichting op deze belangrijkste afwijkingen aan.

Ontwikkeling weerstandsratio
Met uw raad is afgesproken, dat de weerstandsratio minimaal 1 moet zijn. In dat geval is de omvang van ons weerstandsvermogen (algemene reserve) precies voldoende om mogelijke risico's op te kunnen vangen. De weerstandsratio is in 2022 gestegen naar 5,40 (was 2,24 in 2021). Deze stijging wordt veroorzaakt door een afname van de risico's. Dit in combinatie met een toename van het beschikbaar weerstandsvermogen.

Resultaten grondexploitatie
In 2021 boekten we € 578.000 winst op met name de industrieterreinen. Bij de bouwgrondexploitatie en de glastuinbouw moest door nieuwe tegenvallers bij met name de Aloysiuslocatie de verliesvoorziening met € 757.900 worden verhoogd. Samen geeft dit over 2022 een nadelig resultaat uit grondexploitatie van € 179.900. Volgens de bestendige gedragslijn zijn genoemde bedragen binnen het resultaat verrekend met de reserve grondexploitatie.

Afsluiting
De financiële zorgen die wij benoemden bij de aanbieding van de jaarstukken 2021 zijn voor een groot deel uitgekomen. Met name de financiële effecten van de oorlog in Oekraïne zijn aanzienlijk voor onze inwoners en bedrijven. Voor de gemeentelijke organisatie is het financieel effect in 2022 nog beperkt gebleven.
We sluiten dit jaar af met een positief rekeningresultaat. Wij verwachten dat dit de komende jaren zal veranderen. Landelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze financiële positie onder druk komt te staan. In tussentijdse rapportages, kadernota en begroting 2024 brengen wij dit verder in beeld .

Lingewaard, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13