Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Het college legt in het jaarverslag en in de jaarrekening (jaarstukken) verantwoording af over de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en bijbehorende budgetten.

Algemeen
In dit onderdeel is de aanbiedingsbrief opgenomen. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële aspecten hier terug te vinden.

Programma's
Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma gaan we in op de gerealiseerde maatschappelijke effecten en hoe die effecten zijn verwezenlijkt.
Een programma is opgedeeld in taakvelden die elk bestaan uit een aantal producten. De raad stuurt op het niveau van de programma’s, het college op het niveau van taakvelden en producten. Per programma beantwoorden we de drie W-vragen. De gedachte hierachter is dat de gemeenteraad door het beantwoorden van deze vragen zijn kaderstellende rol goed kan invullen

De 1 e W-vraag: Wat hebben we bereikt?
In de begroting hebben we de doelen voor 2022 benoemd. In het jaarverslag leggen we over deze doelen verantwoording af. Bij sommige programma's treft u ook indicatoren aan. Vorig jaar stonden hier ook alle verplichte indicatoren. Deze verplichte indicatoren treft u nu in het onderdeel 'Bijlagen' aan.

De 2 e W-vraag: Wat hebben we gedaan?
In de begroting hebben we per doel de activiteiten puntsgewijs beschreven. In het jaarverslag leggen we over die activiteiten puntsgewijs verantwoording af. In sommige gevallen leggen we verantwoording af over activiteiten die niet expliciet in de begroting waren opgenomen.

De 3 e W-vraag: Wat heeft het gekost?
We starten bij ieder programma met een tabel. Hierin zetten we de werkelijke kosten van het boekjaar per taakveld en kostenplaats af tegen de begroting en de kosten van het vorige dienstjaar. Vervolgens lichten we per taakveld de belangrijkste verschillen tussen begroot en werkelijk 2022 toe. We hanteren daarbij een ondergrens van € 50.000. Alle baten in de tabel zijn met een positief bedrag weergegeven en alle lasten met een negatief bedrag.

Verbonden partijen
Evenals bij de begroting 2023 integreren wij de bijdrage van de verbonden partijen aan de realisatie van doelen en bijbehorende activiteiten. Dit betekent dat er geen apart kopje meer is.

Paragrafen
De paragrafen zijn programmaoverstijgend. Naast de zeven verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid) heeft de gemeenteraad de paragraaf duurzaamheid toegevoegd. Daarnaast is met ingang van 2022 een paragraaf openbaarheid verplicht.

Financiële overzichten
De jaarrekening 2022 t.b.v. de accountantscontrole  bestaat uit:

  • De balans met toelichting;
  • Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien;
  • Het overzicht overhead;
  • Het overzicht taakvelden baten en lasten;
  • De SiSa-bijlagen.
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13