Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals de afvalstoffenheffing of rioolheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2021

Begroot 2022*

Rekening 2022

OZB (groei + index)

12.529

12.740

12.634

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

65.293

73.904

74.017

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.267

5.125

5.125

Dividenden

59

24

44

Precariobelasting

3.472

-

-

Saldo van de financieringsfunctie

354

245

268

Overige algemene dekkingsmiddelen:

  • Toeristenbelasting

104

93

111

  • Hondenbelasting

246

243

252

Totaal algemene dekkingsmiddelen

88.324

92.374

92.451

Reservering opbrengsten precariobelasting

-3.087

-

-

Vrij besteedbare middelen

85.237

92.374

92.451

* Begroting 2022 na wijzigingen.

Onroerende zaakbelasting

In de paragraaf Lokale heffingen is een specificatie van de onroerende zaakbelasting opgenomen en zijn de ontwikkelingen toegelicht..

Algemene uitkering

Algemene uitkering
Jaarlijks informeren wij de raad over de ontwikkelingen in het gemeentefonds via de mei- en de septembercirculaire. In 2022 hebben we ook weer een decembercirculaire ontvangen. In afwijking van andere jaren zijn de middelen uit de decembercirculaire nu gelijk in de begroting verwerkt. Hierover heeft de raad op 9 maart 2023 een besluit genomen.
Het verschil tussen begroting en realisatie ad. € 113.000 wordt in Programma 9 toegelicht.

Integratie-uitkering Sociaal domein  
De integratie-uitkering Sociaal domein is alleen bij de hiervoor genoemde mei- en septembercirculaire aangepast. De realisatie sluit aan bij de begroting dus er zijn geen afwijkingen in 2022.

Dividend

Wij ontvangen jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van aandelenbezit. Dividenden moeten verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat oftewel in het jaar waarin de algemene vergadering van aandeelhouders beslist over het dividend.

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

BNG; uitkering over 2021

 24.000

44.000

Vitens; uitkering over 2021

0

0

Totaal

24.000

44.000

Voor een toelichting, zie programma 9 Verbonden partijen.

Precariobelasting

Voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond hebben we tot en met 2021 precariobelasting geheven. De opbrengst hiervan is ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om deze heffing hiervoor op te leggen.
De reservering van de ontvangen precariobelasting is daarmee ook komen te vervallen.

Saldo van de financieringsfunctie

Bij de bepaling van het renteresultaat voor de begroting 2022 is gerekend met een renteomslagpercentage van 1,5%. In werkelijkheid is 1,52% rente aan de taakvelden toegerekend. Dit levert een voordeel op van € 268.000. Verder gingen we er bij de opstelling van de begroting 2022 nog vanuit dat er in 2022 een nieuwe langlopende geldlening van € 10 miljoen zou moeten worden aangetrokken. Deze lening bleek achteraf niet nodig, omdat bij diverse investeringen vertraging in de uitvoering is opgetreden en meer grond is verkocht dan verwacht. Tot slot is een grote, op termijn door te betalen subsidie, in verband met de doortrekking van de A15 nog steeds niet doorbetaald.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Hondenbelasting

243.000

252.000

Toeristenbelasting

93.000

111.000

Totaal

336.000

363.000

De opbrengsten reclamebelasting en BIZ worden niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds en de BIZ is afgesproken dat de netto-opbrengst (ná aftrek van perceptiekosten) rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan de ondernemersverenigingen en de Stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Reclamebelasting *

97.000

95.000

BIZ *

26.000

36.000

Vennootschapsbelasting

Gemeente Lingewaard doet op basis van de uitgevoerde inventarisatie jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting voor reclame en voor afvalgrondstoffen. De verwachte vpb-last die hieruit volgt is ca. € 5.000. Voor de grondexploitaties is na afstemming met de Belastingdienst definitief bevestigd dat geen sprake is van een vennootschapsbelastingplichtige activiteit voor de jaren 2016 tot en met 2018. De omstandigheden van het grondbedrijf zijn niet zodanig gewijzigd dat een risico ontstaat dat de fiscale positie van het grondbedrijf muteert. Jaarlijks wordt getoetst of nog eventuele andere activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn. Hiervan is tot op heden geen sprake.

Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

We hebben in de begroting geen specifiek budget voor onvoorzien opgenomen. Voor onvoorziene zaken hebben we de algemene reserve tot onze beschikking. In lijn hiermee zijn er ook geen uitgaven gedaan ten laste van het budget voor onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13