Bijlagen

Beleidsindicatoren

 
Regeling beleidsindicatoren gemeenten
In deze ministeriële regeling is vastgesteld welke beleidsindicatoren door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen. We hebben deze verplichte indicatoren hieronder opgenomen. De opgenomen informatie is afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente' en betreft de meest actuele cijfers.

Programma 1

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Verwijzing naar Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

7

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,7

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

1,1

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

3,4

Programma 2

Er zijn voor programma 2 geen verplichte indicatoren in het BBV opgenomen.

Programma 3

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65jr

139

Functiemenging

Aantal banen in verhouding tot aantal woningen.

42,7%

Programma 4

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen van 5-18 jaar.

0

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

12

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. (VSV-ers)

1,1

Programma 5

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

45,2%

Programma 6

Wmo

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners.

650

Participatie

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o.

20,6

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

31,8

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

515

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking.

74,2%

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren.

1%

Jeugd

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

3%

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

1%

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

15,2%

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,8%

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Nog geen waarde bekend

Programma 7

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Omvang fijn huishoudelijk afval

Ingezamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk afval per inwoner per jaar.

83

Hernieuwbare elektriciteit

% van het energieverbruik opgewekt uit zon, wind, biomassa of waterkracht.

12,6%

Programma 8

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad.

6,5

Demografische druk*

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

81,8%

*Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking.

Programma 9

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Actueel

Gemiddelde WOZ waarde

Gemiddelde WOZ waarde per duizend euro.

€ 326.000

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 999

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 1.034

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13